Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 19. Jh. » 1850-1874
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 19. Jh. » 1850-1874

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_ST_1867