Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 17. Jh. » 1650-1674
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 17. Jh. » 1650-1674

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_ST_1666