Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 18. Jh. » 1750-1774
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 18. Jh. » 1750-1774

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr. SJE_OEL_KB_TA_1753