Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 18. Jh. » 1775-1799
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 18. Jh. » 1775-1799

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_ST_1787