Benutzer: Nicht angemeldet
Oelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 19. Jh. » 1800-1824
ÜbersichtOelknitz » Kirchenbuch » Bestattungen » 19. Jh. » 1800-1824

Akte

Zitierweise:Oelknitz, Kirchenbuch, Nr.SJE_OEL_KB_ST_1801