Suchergebnisse
94 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
94
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
94

Ihre Suche:
ArchFile...
94 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
94
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
94
Jena Kirchenbuch Taufen 1696
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1696Laufzeit: 1696
Jena Kirchenbuch Taufen 1697
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1697Laufzeit: 1697
Jena Kirchenbuch Taufen 1698
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1698Laufzeit: 1698
Jena Kirchenbuch Taufen 1699
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1699Laufzeit: 1699
Jena Kirchenbuch Taufen 1627
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1627Laufzeit: 1627
preview image currently not available
Jena Kirchenbuch Taufen 1628
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1628Laufzeit: 1628
Jena Kirchenbuch Taufen 1629
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1629Laufzeit: 1629
Jena Kirchenbuch Taufen 1626
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1626Laufzeit: 1626
Jena Kirchenbuch Taufen 1636
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1636Laufzeit: 1636
Jena Kirchenbuch Taufen 1637
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1637Laufzeit: 1637
thulb-logo-gray