Suchergebnisse
256 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
256
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
256

Ihre Suche:
ArchFile...
256 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
256
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
256
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1878
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1878Laufzeit: 1878
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1734
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1734Laufzeit: 1734
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1733
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1733Laufzeit: 1733
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1732
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1732Laufzeit: 1732
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1731
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1731Laufzeit: 1731
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1730
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1730Laufzeit: 1730
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1729
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1729Laufzeit: 1729
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1728
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1728Laufzeit: 1728
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1727
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1727Laufzeit: 1727
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1726
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. JE_LOB_KB_ST_1726Laufzeit: 1726
thulb-logo-gray