Suchergebnisse
256 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
256
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
256

Ihre Suche:
ArchFile...
256 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
256
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
256
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1725
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1725Laufzeit: 1725
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1775
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1775Laufzeit: 1775
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1723
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1723Laufzeit: 1723
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1722
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1722Laufzeit: 1722
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1721
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1721Laufzeit: 1721
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1720
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1720Laufzeit: 1720
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1719
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1719Laufzeit: 1719
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1718
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1718Laufzeit: 1718
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1717
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1717Laufzeit: 1717
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1847
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1847Laufzeit: 1847
thulb-logo-gray