Suchergebnisse
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913

Ihre Suche:
ArchFile...
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1867
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1867Laufzeit: 1867
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1866
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1866Laufzeit: 1866
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1865
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1865Laufzeit: 1865
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1864
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1864Laufzeit: 1864
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1863
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1863Laufzeit: 1863
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1862
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1862Laufzeit: 1862
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1861
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1861Laufzeit: 1861
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1860
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1860Laufzeit: 1860
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1859
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1859Laufzeit: 1859
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1881
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1881Laufzeit: 1881
thulb-logo