Suchergebnisse
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913

Ihre Suche:
ArchFile...
913 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
913
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
913
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1902
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1902Laufzeit: 1902
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1901
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1901Laufzeit: 1901
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1900
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1900Laufzeit: 1900
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1899
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1899Laufzeit: 1899
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1898
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1898Laufzeit: 1898
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1897
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1897Laufzeit: 1897
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1896
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1896Laufzeit: 1896
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1895
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1895Laufzeit: 1895
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Taufen 1917
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_TA_1917Laufzeit: 1917
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Taufen 1916
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_TA_1916Laufzeit: 1916
thulb-logo