Suchergebnisse
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213

Ihre Suche:
ArchFile...
213 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
213
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
213
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1695
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1695Laufzeit: 1695
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1697
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1697Laufzeit: 1697
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1692
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1692Laufzeit: 1692
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1693
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1693Laufzeit: 1693
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1685
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1685Laufzeit: 1685
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1689
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1689Laufzeit: 1689
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1618
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1618Laufzeit: 1618
preview not available
Schorba Kirchenbuch Bestattungen 1615
Kirchenarchiv Jena, Schorba, Nr. SJE_SCB_KB_ST_1615Laufzeit: 1615
thulb-logo-gray