Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1773
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1773Laufzeit: 1773
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1779
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1779Laufzeit: 1779
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1778
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1778Laufzeit: 1778
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1777
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1777Laufzeit: 1777
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1772
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1772Laufzeit: 1772
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1771
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1771Laufzeit: 1771
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1770
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1770Laufzeit: 1770
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1787
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1787Laufzeit: 1787
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1786
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1786Laufzeit: 1786
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1785
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1785Laufzeit: 1785
thulb-logo