Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1795
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1795Laufzeit: 1795
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1799
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1799Laufzeit: 1799
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1790
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1790Laufzeit: 1790
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1794
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1794Laufzeit: 1794
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1793
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1793Laufzeit: 1793
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1792
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1792Laufzeit: 1792
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1791
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1791Laufzeit: 1791
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1749
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1749Laufzeit: 1749
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1748
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1748Laufzeit: 1748
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1751
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1751Laufzeit: 1751
thulb-logo