Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1754
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1754Laufzeit: 1754
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1753
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1753Laufzeit: 1753
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1758
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1758Laufzeit: 1758
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1757
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1757Laufzeit: 1757
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1756
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1756Laufzeit: 1756
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1755
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1755Laufzeit: 1755
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1759
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1759Laufzeit: 1759
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1765
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1765Laufzeit: 1765
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1764
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1764Laufzeit: 1764
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1763
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1763Laufzeit: 1763
thulb-logo