Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1726
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1726Laufzeit: 1726
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1732
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1732Laufzeit: 1732
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1731
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1731Laufzeit: 1731
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1730
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1730Laufzeit: 1730
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1735
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1735Laufzeit: 1735
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1734
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1734Laufzeit: 1734
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1733
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1733Laufzeit: 1733
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1739
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1739Laufzeit: 1739
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1738
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1738Laufzeit: 1738
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1737
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1737Laufzeit: 1737
thulb-logo