Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1750
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1750Laufzeit: 1750
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1710
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1710Laufzeit: 1710
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1714
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1714Laufzeit: 1714
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1713
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1713Laufzeit: 1713
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1712
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1712Laufzeit: 1712
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1711
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1711Laufzeit: 1711
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1718
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1718Laufzeit: 1718
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1717
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1717Laufzeit: 1717
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1716
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1716Laufzeit: 1716
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1715
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1715Laufzeit: 1715
thulb-logo