Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1762
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1762Laufzeit: 1762
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1769
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1769Laufzeit: 1769
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1768
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1768Laufzeit: 1768
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1767
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1767Laufzeit: 1767
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1766
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1766Laufzeit: 1766
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1761
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1761Laufzeit: 1761
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1760
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1760Laufzeit: 1760
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1776
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1776Laufzeit: 1776
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1775
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1775Laufzeit: 1775
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1774
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1774Laufzeit: 1774
thulb-logo