Suchergebnisse
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98

Ihre Suche:
ArchFile...
98 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
98
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
98
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1743
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1743Laufzeit: 1743
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1742
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1742Laufzeit: 1742
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1741
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1741Laufzeit: 1741
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1740
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1740Laufzeit: 1740
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1747
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1747Laufzeit: 1747
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1746
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1746Laufzeit: 1746
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1745
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1745Laufzeit: 1745
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1744
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1744Laufzeit: 1744
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1709
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1709Laufzeit: 1709
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Trauungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TR_1708Laufzeit: 1708
thulb-logo