Suchergebnisse
896 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
896
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
896

Ihre Suche:
ArchFile...
896 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
896
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
896
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1864
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1864Laufzeit: 1864
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1863
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1863Laufzeit: 1863
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1862
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1862Laufzeit: 1862
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1861
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1861Laufzeit: 1861
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1860
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1860Laufzeit: 1860
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Bestattungen 1859
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_ST_1859Laufzeit: 1859
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1881
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1881Laufzeit: 1881
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1880
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1880Laufzeit: 1880
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1879
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1879Laufzeit: 1879
preview not available
Lobeda Kirchenbuch Konfirmationen 1878
Kirchenarchiv Jena, Lobeda, Nr. SJE_LOB_KB_KO_1878Laufzeit: 1878
thulb-logo-gray