Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Jena Kirchenbuch Taufen 1882
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1882Laufzeit: 1882
Jena Kirchenbuch Taufen 1876
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. JEN_KB_TA_1876Laufzeit: 1876
Jena Kirchenbuch Taufen 1877
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. JEN_KB_TA_1877Laufzeit: 1877
Jena Kirchenbuch Taufen 1878
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1878Laufzeit: 1878
Jena Kirchenbuch Taufen 1879
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1879Laufzeit: 1879
Jena Kirchenbuch Taufen 1875
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1875Laufzeit: 1875
Jena Kirchenbuch Taufen 1887
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1887Laufzeit: 1887
Jena Kirchenbuch Taufen 1886
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1886Laufzeit: 1886
Jena Kirchenbuch Taufen 1885
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1885Laufzeit: 1885
Jena Kirchenbuch Taufen 1897
Kirchenarchiv Jena, Jena, Nr. SJE_JEN_KB_TA_1897Laufzeit: 1897
thulb-logo-gray