Suchergebnisse
43 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
43
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
43

Ihre Suche:
ArchFile...
43 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
43
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
43
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1804Laufzeit: 1804
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1805
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1805Laufzeit: 1805
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1806
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1806Laufzeit: 1806
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1807
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1807Laufzeit: 1807
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1808
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1808Laufzeit: 1808
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1809
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1809Laufzeit: 1809
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1810
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1810Laufzeit: 1810
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1812
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1812Laufzeit: 1812
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1813
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1813Laufzeit: 1813
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1815
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1815Laufzeit: 1815
thulb-logo-gray