Suchergebnisse
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25

Ihre Suche:
ArchFile...
25 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
25
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
25
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1800
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1800Laufzeit: 1800
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1801
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1801Laufzeit: 1801
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1802
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1802Laufzeit: 1802
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1803
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1803Laufzeit: 1803
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1804Laufzeit: 1804
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1805
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1805Laufzeit: 1805
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1806
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1806Laufzeit: 1806
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1807
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1807Laufzeit: 1807
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1808
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1808Laufzeit: 1808
Ammerbach Kirchenbuch Trauungen 1809
Kirchenarchiv Jena, Ammerbach, Nr. SJE_AMM_KB_TR_1809Laufzeit: 1809
thulb-logo-gray