Suchergebnisse
278 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
278
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
278

Ihre Suche:
ArchFile...
278 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
278
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
278
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1654
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1654Laufzeit: 1654
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1655
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1655Laufzeit: 1655
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1652
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1652Laufzeit: 1652
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1653
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1653Laufzeit: 1653
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1656
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1656Laufzeit: 1656
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1657
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1657Laufzeit: 1657
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1658
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1658Laufzeit: 1658
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1661
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1661Laufzeit: 1661
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1662
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1662Laufzeit: 1662
preview not available
Münchenroda Kirchenbuch Taufen 1659
Kirchenarchiv Jena, Münchenroda, Nr. SJE_MUR_KB_TA_1659Laufzeit: 1659
thulb-logo-gray