Suchergebnisse
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24

Ihre Suche:
ArchFile...
24 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
24
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
24
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1701
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1701Laufzeit: 1701
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1702
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1702Laufzeit: 1702
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1704
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1704Laufzeit: 1704
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1708
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1708Laufzeit: 1708
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1709
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1709Laufzeit: 1709
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1710
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1710Laufzeit: 1710
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1705
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1705Laufzeit: 1705
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1706
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1706Laufzeit: 1706
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1707
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1707Laufzeit: 1707
preview not available
Oelknitz Kirchenbuch Trauungen 1712
Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr. SJE_OEL_KB_TR_1712Laufzeit: 1712
thulb-logo-gray