Suchergebnisse
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17

Ihre Suche:
ArchFile...
17 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
17
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
17
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1826
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1826Laufzeit: 1826
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1840Laufzeit: 1840
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1841
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1841Laufzeit: 1841
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1843
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1843Laufzeit: 1843
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1842
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1842Laufzeit: 1842
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1844
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1844Laufzeit: 1844
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1846
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1846Laufzeit: 1846
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1828
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1828Laufzeit: 1828
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1829
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1829Laufzeit: 1829
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1830
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1830Laufzeit: 1830
thulb-logo-gray