Suchergebnisse
20 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
20
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
20

Ihre Suche:
componen...
20 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
20
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
20
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1818
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1818Laufzeit: 1818
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1819
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1819Laufzeit: 1819
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1820
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1820Laufzeit: 1820
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1822
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1822Laufzeit: 1822
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1823
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1823Laufzeit: 1823
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1824
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1824Laufzeit: 1824
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1804
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1804Laufzeit: 1804
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1805
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1805Laufzeit: 1805
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1806
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1806Laufzeit: 1806
Stiebritz Kirchenbuch Trauungen 1807
Kirchenarchiv Jena, Stiebritz, Nr. SJE_STI_KB_TR_1807Laufzeit: 1807
thulb-logo-gray