Suchergebnisse
18 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
18
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
18

Ihre Suche:
componen...
18 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
18
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
18
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1916
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1916Laufzeit: 1916
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1917
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1917Laufzeit: 1917
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1914
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1914Laufzeit: 1914
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1915
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1915Laufzeit: 1915
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1912
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1912Laufzeit: 1912
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1913
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1913Laufzeit: 1913
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1910
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1910Laufzeit: 1910
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1911
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1911Laufzeit: 1911
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1909
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1909Laufzeit: 1909
preview not available
Bucha Kirchenbuch Konfirmationen 1907
Kirchenarchiv Jena, Bucha, Nr. SJE_BUC_KB_KO_1907Laufzeit: 1907
thulb-logo