Suchergebnisse
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23

Ihre Suche:
componen...
23 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
23
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
23
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1838
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1838Laufzeit: 1838
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1837
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1837Laufzeit: 1837
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1836
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1836Laufzeit: 1836
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1835
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1835Laufzeit: 1835
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1840
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1840Laufzeit: 1840
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1839
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1839Laufzeit: 1839
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1834
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1834Laufzeit: 1834
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1833
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1833Laufzeit: 1833
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1832
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1832Laufzeit: 1832
preview not available
Göschwitz Kirchenbuch Trauungen 1831
Kirchenarchiv Jena, Göschwitz, Nr. SJE_GSW_KB_TR_1831Laufzeit: 1831
thulb-logo-gray