Benutzer: Nicht angemeldet
Kirchenarchiv Jena » Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 17. Jh » 1675-1699
ÜbersichtKirchenarchiv Jena » Oelknitz » Kirchenbuch » Taufen » 17. Jh » 1675-1699

Akte

Zitierweise:Kirchenarchiv Jena, Oelknitz, Nr.SJE_OEL_KB_TA_1695