Suchergebnisse
262 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
262
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
262

Ihre Suche:
ArchFile...
262 Treffer
Dokumenttyp
AkteAkte
262
Bestände
Kirchenarchiv JenaKirchenarchiv Jena
262
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1689
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1689Laufzeit: 1689
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1688
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1688Laufzeit: 1688
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1692
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1692Laufzeit: 1692
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1691
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1691Laufzeit: 1691
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1690
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1690Laufzeit: 1690
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1684
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1684Laufzeit: 1684
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1683
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1683Laufzeit: 1683
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1687
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1687Laufzeit: 1687
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1686
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1686Laufzeit: 1686
preview not available
Burgau Kirchenbuch Bestattungen 1685
Kirchenarchiv Jena, Burgau, Nr. SJE_BUR_KB_ST_1685Laufzeit: 1685
thulb-logo